+359 888 948 928 | mmtravel.dupnica@gmail.com
 

Общи условия

1. Действие на Общите условия

1/а/. Тези Общи условия определят правата, задълженията и отговорностите на Пътника и Превозвача и важат за превозите с автобусите на М и М Травел ООД. За билети закупени по време на промоционални акции или билети закупени на база специални отстъпки са възможни Специални Условия, за които пътникът се информира отделно (писмено или устно) в момента на закупуването на билета. Ако в Специалните условия е определен друг ред, в този случай е необходимо да се прилагат тези уточняващи Специални условия.

1/б/. Всеки Пътник преди пътуване е длъжен да се запознае с Общите условия и със закупуването на билета се счита, че ги приема безусловно.

1/в/. В случай на промяна в правилата за превоз на пътници или каквито и да било промени, за билет закупен преди тази промяна, в сила са Общите условия, действащи в момента на покупка на билета.

1/г/. Извлечението от Общите условия, отбелязани на обложката на билета, носи само информационен характер. Ако информацията на обложката се разминава с информацията в основните правила за превоз на пътници поради внесени каквито и да е промени, то единствено верни се явяват поместените правила в сайта mikitrans.com.

1/д/. В случай на особености в законодателството на различни страни, отделни точки от Общите условия могат да не бъдат приемливи за всички страни, в такива случаи това се указва отделно писмено или устно в момента на закупуването на билета.
2. Закупуване и връщане на билет, изменение на регистрираните в него данни.

2/а/. Билет може да бъде закупен по действащата към момента на покупката тарифа на Превозвача от всеки негов офис, от автогарата от където Пътникът желае да се качи на автобуса на Превозвача, онлайн от Интернет страницата на Превозвача. Билетът може да бъде еднопосочен или двупосочен, като двупосочният билет може да бъде с фиксирани дати и за двете пътувания или с фиксирана дата само за първото пътуване.

2/б/. Дубликати на изгубени билети не се издават.

2/в/. В стойността на билета не е включена застраховка за багажа на пътника. В случай че желаете да сключите допълнителна застраховка, е необходимо да го направите преди пътуването в избрана от вас застрахователна компания.

2/г/. Ако билетът е закупен с отстъпка, по време на пътуването е необходимо да носите документ, потвърждаващ обосноваността за прилагането на отстъпката. Ако при закупуването на билета са предвидени отстъпки за особени възрастови групи (деца, младежи, пенсионери), то отстъпката се прилага в съответствие с възрастта към момента на първото пътуване. Всеки Пътник може да ползва само една отстъпка. Натрупване на повече от един вид отстъпка при закупуване на един билет не е разрешено.

2/д/. Ако данните, регистрирани в билета, не съответстват на параметрите на пътуването или на документите, предоставени от Пътника, Превозвачът има право да откаже достъп на Пътника до автобуса и респ. да откаже да извърши пътуването. В този случай Пътникът няма право на връщане на заплатената сума или на каквото и да е обезщетение.

2/е/. Всичките места в автобуса са еднакво комфортни. В случай на необходимост Превозвачът има право без предварително предупреждение да подменя указаното в билета място, като за това не дължи на Пътника неустойки или компенсации от каквото и да е естество. Пътникът няма право да разваля договора за превоз на това основание, респ. да претендира връщане на заплатената за билета сума или намаляване на цената.

2/ж/. Цената на билета включва само превозването на Пътника и неговия багаж до указаното на билета населено място. Всички допълнителни услуги извършвани по време на пътуването, като интернет, мултимедия, телевизия, вода и кафе са безплатни. Липсата на някои безплатни услуги не е основание за Пътника да претендира за обезщетение.

2/з/. Отговорност на Пътника е да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет, в това число и информация за: изпълнението на пътуването, за точния маршрут, за услугите предлагани в автобуса, за необходимите документи за пресичане на граници и т.н. Такава информация, в рамките на своята компетентност, може да даде и служителят по обслужване на клиентите в офисите на М и М Травел ООД.

2/и/. Отговорност на Пътника е да провери правилността на посочените в билета данни веднага след получаването на билета. По-късно изменения се извършват само съгласно посоченото в точка

2/й/. Не по-късно от 24 часа преди пътуването (респ. преди първото пътуване, в случай на двупосочен билет), може да се сменя името на пътника, запазвайки останалите параметри (начален и краен пункт на пътуването, маршрут и цена). Промяната е безплатна и може да се направи само в офисите на М и М Травел ООД срещу билет, предоставен лично от лицето извършило първоначалната му покупка.

2/к/. Не по-късно от 24 часа преди първото пътуване в билета може да се сменя точката на отпътуване/пристигане. Ако цената на новия маршрут е по-висока, то пътникът е длъжен да доплати разликата, ако маршрутът е по евтин, то разликата не се връща. Промяната е безплатна и може да се направи само в офисите на М и М Травел ООД при наличие на свободни места и срещу предоставен лично от пътуващия билет.

2/л/. Смяната на датата на отпътуване може да се извърши не по-късно от 24 часа преди посоченото пътуване, при наличие на свободни места за желаната от Пътника нова дата и срещу предоставен лично от него билет.
3. Извършване на превоза Отговорност на Превозвача и Пътника.

3/а/. Превозвачът осигурява на Пътника превоз по посочените в билета му маршрут, дата и час. Билетът е личен и не може да се преотстъпва на трето лице, освен в случаите и при условията, посочени в точка 2/й/. Отговорност на пътника е да пази билета до края на пътуването и да го предоставя за проверка на персонала на автобуса и на службите по контрол. Пътникът носи пълна отговорност и е длъжен да обезщети изцяло Превозвача, в случай на налагане на санкция на Превозвача поради непредставяне на билет (и абонаментна карта, в случаите в които билетът е издаден въз основа на такава) от Пътника при проверка от контролните органи. Наред с отговорността по-горе, в случай че Пътникът се е качил в автобуса без билет, той дължи заплащане на цена за билет от началната до крайната дестинация на автобуса, заедно с глоба, съгласно действащата тарифа на Превозвача. Превозвачът може да свали незабавно от автобуса Пътник, който откаже да заплати билет и/или глоба, като Превозвачът може да сигнализира и органите на полицията и да им предаде Пътника.

3/б/. Пътникът е длъжен да се яви на мястото за отпътуване на автобуса, посочено в билета не по-късно от 30 минути преди посоченото в билета време за отпътуване.

3/в/. При закупен двупосочен билет с нефиксирана дата на връщане пътникът е длъжен да завери билета си за връщане не по-късно от 3 дни преди датата на пътуването в някой от офисите на М и М Травел ООД. Пътници с незаверени билети за връщане или поискали заверка след горепосочения срок се допускат да пътуват само ако има свободни места в автобуса.

3/г/. Наличието на двупосочен билет без заверена дата за връщане не дава право на пътника да пътува в желаната от него дата и час на пътуване, в случай че няма свободни места в автобуса, както и не дава основание на пътника да претендира за анулация на билета или изплащане на неустойки или каквито и да е компенсации.

3/д/. Превозвачът гарантира спирания или технически спирки не по-рядко от на всеки 4,5 часа, и ако те не застрашават безопасността на пътниците и техните вещи.

3/е/. Времето на пристигане и времето на отпътуване за всички спирки, които не се явяват крайни точки, може да се уточнят в билетните центрове на М и М Травел ООД или са указани на билета. Разписанията в информационните материали се посочват в съответствие с плана и в рамките на възможностите на автобуса да се съобразява и да изпълнява този график на движение, като тяхното изпълнение не се гарантира. Превозвачът има право да променя или отменя пътувания или графици на движение без предварително уведомление.

3/ж/. Валиден билет дава право на превоз и на личния багаж на пътника, състоящ се от два куфара с размери не по-голями от 60х90х40 см и тегло до 30 кг, които следва да се поставят в багажното отделение на автобуса и за които Превозвачът издава багажна разписка и един брой ръчен багаж с размери не по-голям от 40х20х40 см и тегло до 7 кг. Допълнителен багаж може да се превозва само ако има възможност и се таксува отделно по валидната към момента тарифа на Превозвача. Превозвачът не приема и не превозва багаж, който не принадлежи на Пътник, пътуващ в автобуса. Връщането на багажа се извършва лично на приносителя на багажната разписка, респ. на титуляра ако същата е поименна или позволява идентифицирането на титуляра. По-подробна информация за превоз на багаж, колети и товари, както и тарифите можете да получите в офисите на М и М Травел ООД

3/з/. Превозвайки багаж в багажното отделение на автобуса, превозвачът носи отговорност за цялостната или частична липса или повреда на багажа, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или на дефекти на самия багаж или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени. Превозвачът дължи обезщетение в действителния размер на вредата, но не повече от 300 лв. за единица багаж, а в случаите на превози, за които е приложим Регламент (ЕС) № 181/2011, не повече от предвидената в този Регламент максимална сума за единица багаж. За съхранението на ръчния багаж отговаря самият пътник. Препоръчва се Пътникът да взима със себе си ръчния си багаж, респ. всички свои ценни вещи от ръчния си багаж, всеки път когато напуска автобуса.

3/и/. Когато при извършването на превоз, за който е приложим Регламент (ЕС) № 181/2011, е причинена смърт или телесна повреда на Пътник, максималният размер на обезщетението, дължимо от Превозвача за всеки отделен случай, е не повече от предвидената в този Регламент максимална сума на Пътник.

3/й/. Превозвачът има право да не допусне Пътник в автобуса:

- ако Пътникът се яви за отпътуване в нетрезво състояние или след употреба на наркотични вещества, държи се неадекватно или му липсват валидни документи, необходими за пресичане на границата,

- ако Пътникът носи оръжие и/или боеприпаси, освен ако това е позволено от закона;

- ако Пътникът страда от заболяване (вкл. психическо), което може да застраши живота или здравето на другите пътници или на персонала на автобуса;

- ако Пътникът е с неподходящо облекло, вкл. такова което може да причини вреди на други пътници или на автобуса;

- ако Пътникът носи вещества (вкл. но не само експлозивни, запалими, корозивни, със силна миризма или др. подобни), които могат да замърсят автобуса или да причинят вреди на други пътници или на автобуса;

- ако Пътникът носи значителни суми в брой, големи количества ценности или скъпи произведения на изкуството;

- ако Пътникът желае да превози животни, с изключение на куче-водач на незрящи хора, след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и заверена карта, удостоверяваща статута му или малки породи кучета или котки, поставени в подходящ контейнер, като превозът им се извършва в багажното отделение, изцяло на отговорност на Пътника и в случай че няма забрана за превоза им през граница, съобразно действащите правила в държавите, през които преминава автобуса. Пътникът е длъжен да се информира предварително за всякакви такива правила и изисквания.

- ако пътникът желае да превози вещи/стоки, които са забранени за притежание или за превоз или са над допустимото количество, вкл. при преминаване през държавни граници (например наркотични вещества, цигари, алкохол и др. подобни). Пътникът е длъжен да се информира предварително за всякакви такива правила и изисквания и превозът на такива вещи/стоки е изцяло на негова отговорност.

В случай че Превозвачът не допусне Пътник в автобуса на някое от основанията по-горе заплатената за билета сума не се възстановява и на Пътника не се дължи каквото и да е обезщетение. Превозвачът не е длъжен, но може да провери багаж, за който има съмнение, че може да съдържа вещи/стоки, посочени по-горе. В случай че Пътникът е допуснат в автобуса, независимо дали е информирал или не Превозвача за наличието на някои от горепосочените вещи/стоки в багажа му, Пътникът е изцяло отговорен и дължи обезщетение на Превозвача и всички пострадали трети лица за всички и всякакви санкции и вреди, претърпени от тях във връзка с пренасяните от Пътника вещи/стоки.

3/к/. По време на пътуването на пътниците е забранено:

- да превозват животни, вещества и предмети, опасни за живота и здравето на човека, а също така вещества и предмети, които могат да нанесат вреда на багажа на другите пътници.

- да употребяват алкохолни напитки;

- да пушат в салона или тоалетната на автобуса, вкл. електронни цигари;

- с поведението си да пречат на работата на екипажа или да създават неудобства за останалите пътници.

- да поставят краката си на седалките или да заграждат проходите между седалките на автобуса.

- да извършват действия, които застрашават безопасността на движението на автобуса.

- да замърсяват автобуса, да повреждат или унищожават имущество на Превозвача.

В този случай, Пътникът дължи на Превозвача обезщетение за всички претърпени от него вреди, в т.ч. стойността за почистване или подмяна на повреденото/унищощено имущество.

3/л/. Ако с Пътника по време на пътуването възникнат проблеми с контролните органи, а също така и ако Пътникът нарушава правилата за превоз и/или настоящите Общи условия, екипажът на автобуса има право да свали дадения Пътник от автобуса, респ. е длъжен да спазва указанията на контролните органи. В такъв случай стойността на билета не се връща и на Пътника не се дължи каквото и да е обезщетение. Пътникът е длъжен да обезщети изцяло Превозвача за вредите претърпени от него в резултат на действията/бездействията на Пътника.

3/м/ Особени правила:

- Пътниците са длъжни да сложат предпазните колани, ако автобусът е оборудван с такива.

- на местата с номера от 1 до 4 се разрешава да седят само лица, по-възрастни от 12 години;

- деца под 15 години се допускат до пътуване само в случай на съпровождане от пълнолетно лице. В случай че съпровождащото лице не е пряк роднина (майка, баща) на детето, то трябва да подпише декларация (по образец), в която поема пълната отговорност за детето по време на пътуването.

- Деца на възраст от 3 до 12 години пътуват с отстъпка 30% от цената на билета, с право на място.

- Деца на възраст до 3 години пътуват с отстъпка 100% от цената на билета, но без право на място.

- Пътникът е длъжен да се качва и слиза от автобуса, само на съответните спирки/автогари, освен в случаите на планирани паузи/почивки и при форсмажорни обстоятелства.

- Пътникът е длъжен сам да следи местоположението на автобуса и да слезе на желаната от него спирка. Превозвачът не дължи каквото и да е обезщетение, в случай че Пътникът пропусне крайната спирка на своето пътуване. В този случай Пътникът дължи заплащане на разликата в цената на билета до спирката, на която Пътникът слезе от автобуса. Ако Пътникът откаже да заплати разликата в цената на билета, същият се третира като Пътник без билет по реда на точка 3/а/.
4. Online продажба на билети

4/а/. Всеки клиент може да закупи билет чрез интернет сайта на М и М Травел ООД -https://mikitrans.com/ .

4/б/. След избор на направлението, деня и часа на тръгване, както и данни за пътника (име и фамилия, телефон, e-mail), билетът се запазва за 10 минути, през които системата изчаква плащане на билета.

4/в/. При успешно извършено плащане на билета с дебитна/кредитна карта или чрез PayPal, на посочения при резервацията имейл адрес клиентът получава потвърждение. Преди извършване на пътуването потвърждението се предоставя в офис на М и М Травел ООД, с което става получаването на билета от пътника. Данните за банковата карта се въвеждат директно в системата на обслужващата банка и нито М и М Травел ООД, нито трето лице има достъп до тях.

4/г/. При неуспешно плащане, след изтичане на 10-те минути през които системата е запазила местата, те стават отново достъпни за закупуване от всеки клиент.

4/д/. При отказ от пътуване важат условията от Точка 5 - „Отказ от пътуване” и Точка 6 – „Компенсация за неизползван билет”, като възстановяването на сумата при извършено плащане става по банков път по същата картова сметка от която е извършено плащането.
5. Отказ от пътуване

5/а/. Отказ от пътуване може да се извърши не по-късно от часа на отпътуването на автобуса. При отказано пътуване в зависимост от времето, когато е направен отказът спрямо времето, оставащо до началото на пътуването, се възстановяват сумите определени в Точка6 „Компенсация за неизползван билет”. Възстановяване на платени суми или части от такива е възможно само за цял билет, не може да се разбива билет на отделни пътувания и да се претендира за възстановяване на суми по отделните пътувания . При закупен двупосочен билет не може да се откаже пътуване само в първата или втората посока. При използван двупосочен билет в едната посока не може да се прави анулация за втората посока. В случай, че втората посока не се използва от клиента, той няма никакво право да претендира за връщане на суми.

5/б/. Отказ от пътуване може да се извърши само лично от пътуващия на място в някой от офисите на М и М Травел ООД, предоставяйки билета със своевременно надлежно написана молба за възстановяване на сумата, касов бон и документ за самоличност.

5/в/. В случай, че Пътникът има право на възстановяване, то сумата се връща в рамките на 30 дни от деня на оформянето на отказа от пътуването.
6. Компенсация за неизползван билет

6/а/. За отказ от пътуване се счита връщането на билета преди датата и часа на пътуване. В този случай Превозвачът възстановява следните суми на Пътника:

- при отказ от пътуване направен до 24 часа преди датата на пътуване - 50% от стойността на билета;

- при отказ от пътуване, направен по-малко от 24 часа преди датата на пътуване, суми не се възстановяват.

6/б/. След отпътуването на автобуса суми за неизползвано пътуване не се връщат. В случай че непътувал Пътник в рамките на седем дни след отпътуването на автобуса представи в офисите на М и М Травел ООД оправдателен документ за това, че причина за неизползваното пътуване е нещастен случай или остро заболяване, то неизползваният билет е възможно да се презавери/преиздаде за по-късна дата в срок до 6 месеца от датата на неизползваното пътуване (при наличие на свободни места), но не и да се получи компенсация за него.
7. Права на Пътниците в случай на отмяна или закъснение в случаите, в които се прилага Регламент (ЕС) №181/2011.

7/а/. Когато Превозвачът основателно очаква отмяна или закъснение с повече от 120 минути при заминаването от автогара в рамките на редовен превоз или в случай на дублиране на места, Пътникът има следният избор:

i) продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение без допълнително заплащане при първа възможност и при съпоставими условия, така както е посочено в договора за превоз;

ii) възстановяване на цената на билета и, когато това е приложимо, при първа възможност безплатно връщане с автобус до началната точка на отпътуване, така както е посочено в договора за превоз.

7/б/. Ако Превозвачът не предложи на Пътника посочения в точка 7/а/ избор, Пътникът има право на обезщетение в размер на 50 % от цената на билета в допълнение към обезщетението, посочено в точка 7/a/./ii/. Превозвачът изплаща сумата в рамките на един месец след подаване на искане за обезщетение.

7/в/. Когато автобусът се повреди по време на пътуване, Превозвачът осигурява продължаване на превоза с друго превозно средство от мястото на повреденото превозно средство или превоз от мястото на повреденото превозно средство до подходящо място за изчакване или автогара, откъдето е възможно продължаване на пътуването.

7/г/. В случаите на отмяна или закъснение с повече от 120 минути при заминаването от автобусна спирка в рамките на редовен превоз Пътникът има правото на продължаване на пътуването или пренасочване или възстановяване на цената на билета от Превозвача, съгласно посоченото в точка 1/a/.

7/д/. Възстановяването на средства, предвидено в точка 7/a/./ii/. и точка 7/г/., се извършва в срок от 14 дни след отправяне на предложението или след получаване на искането за това. Възстановява се пълната стойност на билета на цената, на която е бил купен, за неосъществената част или части от пътуването, както и за вече осъществената част или части от пътуването, ако пътуването е вече безсмислено от гледна точка на първоначалния план на пътуване на пътника. За пътниците, които имат абонаментна карта, плащането се равнява на съответния дял от пълната стойност на абонаментната карта. Възстановяването се извършва в пари, освен ако пътникът не приеме друга форма на възстановяване.

7/е/. При пътуване, продължаващо по разписание повече от три часа, в случай на отмяна или закъснение при заминаването от автогара с повече от 90 минути, Превозвачът предлага на Пътника безплатно:

(i) закуски, храна или напитки в зависимост от времето на чакане или закъснение, ако в автобуса или на автогарата има такива или е възможно да бъдат доставени;

(ii) хотелска стая или друг вид настаняване, както и помощ за организиране на превоз между автогарата и мястото на настаняване, в случай че се налагат една или повече нощувки. Общата стойност на настаняването, без да се включва превозът от и до автогарата и мястото на настаняване е до 80 EUR на нощ и най-много за две нощувки. Превозвачът няма задълженията по настоящата разпоредба ако отмяната на пътуването или закъснението се дължи на тежки атмосферни условия, задръствания на пътя или сериозни природни бедствия, застрашаващи безопасното осъществяване на автобусния превоз.

7/ж/. При прилагането на горните разпоредби Превозвачът обръща специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, както и на евентуалните им придружители.

7/з/ Горните разпоредби се прилагат само за Пътници с надлежно издадени билети с посочени дати и часове на пътуване.

7/и/. Претенции за отклонение от графика на движение се разглеждат и подлежат на компенсация само в случаи, когато те са произтекли по вина на Превозвача.

7/й/. Превозвачът не носи отговорност:

- за отклонение от разписанието, за възникналите вследствие на непредвидени обстоятелства (включващи, но не ограничаващи се във времеви условия, задръствания на пътя, действия на държавните органи и т.н., а също така и действия на самите пътници, влияещи върху изпълнението на поетите ангажименти) или други обстоятелства, които превозвачът въпреки предприетите мерки, не е могъл да предвиди и предотврати;

- за каквито и да е загуби, които са възникнали за пътника по причина на отклонение на графика на движение, с изключение на случаите на пропуски и съзнателно умишлено неизпълнение на отговорностите от страна на Превозвача;

- за каквито и да е неосъществени прекачвания на всякакъв вид транспорт по причина на отклонение от графика на движение.

- за каквито и да е загуби, които са възникнали за пътника в резултат на престъпната дейност на което и да било частно лице (в това число и на други пътници и участниците в движението);

- при проблеми, възникнали за пътниците с държавните инстанции във връзка с документите им (паспорт, визи, застраховки и т.н) или във връзка със съдържанието на багажа на пътниците;

- за оставени или забравени вещи в салона на автобуса.
8. Общи правила относно предоставянето на информация и подаването на жалби

8/а/. Превозвачът предоставя на пътниците подходяща информация относно техните права съгласно Регламент (ЕС) №181/2011 не по-късно от момента на заминаване. Когато е възможно, тази информация се предоставя в достъпна форма при поискване. По искане на лице с увреждане или на лице с намалена подвижност информацията се предоставя в достъпна форма, когато е осъществимо. Тази информация включва данни за контакт на органа или органите за прилагане на Регламента.

8/б/. Жалбите за нарушаване на Регламент (ЕС) №181/2011 се подават до Превозвача в срок до три месеца от датата на извършване на редовния превоз или от датата, на която е трябвало да бъде извършен редовен превоз. В срок от един месец от получаване на жалбата, Превозвачът уведомява пътника дали неговата жалба е основателна, дали е отхвърлена или все още е в процес на разглеждане. Срокът за предоставяне на окончателен отговор не надвишава три месеца от получаването на жалбата. 12/в/. Правото на Република България ще се прилага за всички жалби на пътници, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) №181/2011.
9. Решаване на спорове

9/а/ Споровете между страните относно Общите Условия и други неупоменати казуси в тях се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда на за извънсъдебно решаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително и чрез сключване на извънсъдебно споразумение. При непостигане на споразумение, всяка една от страните може да отнесе спора пред компетентния съд в гр. София, България, освен ако съгласно повелителните норми на закона, компетентен е друг съд.
10. Приложимо право

При прилагане и тълкуване на Общите Условия се прилага българското законодателство.